معنی کلمه ظهیرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدین . [ ظَ رُدْ دی ] (اِخ ) علی بن عبدالعزیزبن عبدالرزاق مرغینانی . رجوع به علی ... شود.