معنی کلمه همیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همیون . [ هَُ ما ] (ص ) همایون : خاک بارگاه همیون را سجده گاه شاهان دنیا کناد. (کلیله و دمنه ). رجوع به همایون شود.