معنی کلمه نجف اصفهانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نجف اصفهانی . [ ن َ ج َ ف ِ اِ ف َ ] (اِخ ) به روایت مؤلف صبح گلشن وی به گازری زندگی میکرده است . او راست : آنچه شد تقدیر نتواند کسی تدبیر کرد در دلم خون گشت هر خونی که مادر شیر کرد. رجوع به تذکره ٔ صبح گلشن ص 540 و قاموس الاعلام ج 6 شود.