معنی کلمه وینق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وینق . [ ن َ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان مرکز دهستان مجخوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. سکنه 746 تن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).