معنی کلمه غیاث طغائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غیاث طغائی . [ث ِ طَ ] (اِخ ) (امیر...) از امرا و ملازمان جهانگیرمیرزا بود. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 227 شود.