معنی کلمه ویندانک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویندانک . [ ن َ ن َ ] (اِ) نافه ٔمشک . (برهان ) (حاشیه ٔ برهان چ معین از سروری ). و بفتح اول و ثانی در مؤیدالفضلاء ناغه نوشته اند که به عربی طفره گویند. (برهان ). ظاهراً نافه ، ناغه خوانده شده و معنی این کلمه ٔ هندی (ناغه ) ذکر گردیده است .