معنی کلمه اندرزگر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اندرزگر. [ اَ دَ گ َ ] (ص مرکب ) مشاور. معلم .(در زمان ساسانیان ). (ایران در زمان ساسانیان ص 252). واعظ. ناصح . مذکر. پند دهنده . (یادداشت مؤلف ).