معنی کلمه اندران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اندران . [ اَ دَ ] (اِ) صمغ درختی است که صمغ طرتوث (ظ: طرثوث ) گویند در عربی اشق و اشج گویند. مفتح سده ٔ جگر و دافع سنگ مثانه و صلابت طحال و به وجع مفاصل و عرق النساء و صرع نافع است . (از شعوری ج 1 ورق 123 ب ). اشق . (فرهنگ فارسی معین ). یک نوع صمغی زفت مانند. (ناظم الاطباء). و رجوع به طرثوث شود.