معنی کلمه فضاحت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فضاحت . [ ف َ ح َ ] (ع اِمص ) رسوایی . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به فضاحة شود.