معنی کلمه ذباب الاذن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذباب الاذن . [ ذُ بُل ْ اُ ذُ ] (ع اِ مرکب ) تیزی طرف گوش .