معنی کلمه فضا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فضا. [ ف َ ] (ع اِ)دانه ٔ مویز مانند فصی با صاد. (از اقرب الموارد).