معنی کلمه صوف الحجامین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صوف الحجامین . [ فُل ْ ح َج ْ جا ] (ع اِ مرکب ) اسفنج . (از فهرست مخزن الادویه ). رجوع به اسفنج شود.