معنی کلمه پنجوسور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پنجوسور. [ ] (اِخ ) نام یکی از امراء عصر شیرشاه پادشاه دهلی . رجوع شود به تاریخ شاهی تألیف احمد یادگار ص 172 و 188 و 205 و 224 و 255.