معنی کلمه زمین زاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زمین زاد. [ زَ ] (ن مف مرکب ) زمین زاده . تولید شده از زمین .

تولید یافته ٔ ملک . نتیجه ٔ کشور : مرا مال و نعمت زمین زاد تست هم از داده ٔ تو هم از داد تست . نظامی . رجوع به ماده ٔ بعد شود.