معنی کلمه ویلانج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویلانج .[ ] (اِ) با لام و الف و نون و جیم و حرکت غیرمعلوم ، مطلق حلوا را گویند. (برهان ) (آنندراج ). شیرینی .