معنی کلمه انداب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انداب . [ اَ ] (اِ مرکب ) در تداول عامه بستو. کوزه ٔ فراخ دهانه و آن مخفف آوند آب است . (یادداشت مؤلف ).