معنی کلمه اند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اند. [ اَ ن ُ ] (فرانسوی ، اِ) (اصطلاح فیزیک ) الکترد متصل به قطب مثبت یک پیل . الکترودی که بار مثبت دارد.

سطح فلزی که در معرض نقطه ٔ نفوذ الکتریسیته ٔ پیل واقع شود.

الکترد متصل به قطب مثبت در یک الکترولیت (جسمی که در اثر جریان الکتریسیته تجزیه شود مانند محلول نمک طعام ، اسیدها، بازها و نمکها. (فرهنگ فارسی معین ).