معنی کلمه لنتر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لنتر. [ ل َ ت َ ] (اِ) چراغ در لکمتیو .