معنی کلمه لنبوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لنبوس . [لُم ْ ] (اِ) اندرون دهان را گویند یعنی گرد به گرد رخساره از جانب درون . (برهان ). درون دهان گرداگرد.