معنی کلمه چنوئی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چنوئی . [ چ ُ ] (حامص مرکب ) (از: چنو + ی ) مانند او بودن . چون او بودن .