معنی کلمه باقواره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باقواره . [ ق َ رَ / رِ ] (ص مرکب ) (از: با+ قواره ) که دارای قواره ٔ نیکو باشد. خوش فرم . متناسب . بااندام . خوش ریخت . مقابل بی قواره . و نیز رجوع به قواره شود.