معنی کلمه فاژنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فاژنده . [ ژَ دَ / دِ ] (نف ) آنکه دهان دره کند. رجوع به فاژ شود.