معنی کلمه ویشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویشی . (اِخ ) نام شهری است . مرکز شهرستانی در ایالت آلیه ٔ فرانسه و یکی از مراکزبزرگ آبهای معدنی است . این شهر در جنگ جهانی دوم و شکست ارتش فرانسه از آلمانها که منجر به سقوط پاریس گردید مرکز حکومت مارشال پتن شد (1940-1954 م .). این شهر 31000 تن سکنه دارد و شهرستان شامل 9 بخش و 103بلوک است و 12500 تن سکنه دارد.

نام آبی است معدنی منسوب بدانجا. (یادداشت مرحوم دهخدا)