معنی کلمه فصلیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فصلیة. [ ف َ لی ی َ ] (ع ص نسبی ) مؤنث فصلی : امراض فصلیه . (یادداشت مؤلف ).