معنی کلمه ضداة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضداة. [ ض ُ ] (ع ص ) ج ِ ضادی . (منتهی الارب ).