معنی کلمه ذباب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذباب . [ ذُ ] (اِخ ) ذبابه ٔ هندیة. رجوع به ذبابه ٔ هندیه شود .