معنی کلمه ثرمطة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرمطة. [ ث ُ /ث َ م َ طَ ] (ع اِ) گل تر یا رقیق و آبکی . ثُرمَط.

(مص ) به آواز خائیدن .

ثرمطه ناک گردیدن زمین ؛ یعنی صاحب گل رقیق و آبناک شدن .