معنی کلمه ثرمط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرمط. [ ث ِ م ِ ] (ع ص ) نعجةثرمط؛ میش ماده ٔ بزرگ که از خائیدنش آوازی برآید.