معنی کلمه صورت نگاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صورت نگاری . [ رَ ن ِ ] (حامص مرکب ) مصوری . نقاشی . تصویرسازی . رجوع به صورت نگار و صورت نگاشتن شود.