معنی کلمه غویة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غویة. [ غ َ وی ی َ ] (ع ص ) تأنیث غَوی ّ. ج ، غَویّات . رجوع به غَوی ّ شود.