معنی کلمه گلوگرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلوگرد. [ گ ِ گ ِ ] (اِخ ) ده مخروبه ای است از دهستان بازفت بخش اردل شهرستان شهرکرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).