معنی کلمه چنگه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چنگه . [ چ ِ گ َ / گ ِ ] (اِ) در تداول عامه ، قطعات کوچک گوشت آماده برای سیخ کشیدن . چنجه . - این یک چنگه گوشت ؛ آدمی جزو و ضعیف . (یادداشت مؤلف ). - کباب چنگه ؛ کبابی است که گوشتها را بقطعات کوچک بریده و نکوفته باشند. گوشتی که بقطعات کرده ، بسیخ کشند.