معنی کلمه قارامیطسون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قارامیطسون . [ ] (معرب ، اِ) بصل است . (فهرست مخزن الادویه ).