معنی کلمه صورت پرستی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صورت پرستی . [ رَ پ َ رَ ] (حامص مرکب ) نقش پرستی . نگارپرستی . پرستش صورت . از صورت بمعنی التفات ناکردن : تو عقل و جان ز حق دان سیم و زر چیست مکن صورت پرستی پا و سر چیست . ناصرخسرو. رجوع به صورت پرست و صورت پرستیدن شود.