معنی کلمه فصاص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فصاص . [ ف ِ ] (ع اِ) ج ِ فَص ّ یا فِص ّ یا فُص ّ. (اقرب الموارد). رجوع به فص شود.