معنی کلمه خرام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرام . [ خ ُ ر ر ] (اِخ ) نام جد احمدمحدث بن عبداﷲ است و جد عمرو محدث بن حمویه می باشد.