معنی کلمه قره تپه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره تپه . [ ق َ رَ ت َپ ْ پ َ ] (اِخ ) دهی جزء بخش نمین شهرستان اردبیل واقع در 18 هزارگزی خاور اردبیل و 10 هزارگزی شوسه ٔ اردبیل به آستارا. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 314 تن . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).