معنی کلمه ظهیرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدین . [ ظَرُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به جعفربن یحیی ترمنتی شود.