معنی کلمه لمیده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لمیده . [ ل َ دَ / دِ ] (ن مف / نف ) به یک جانب بدن به راحت دراز کشیده . لم داده .