معنی کلمه باقریحه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باقریحه .[ ق َ ح َ / ح ِ ] (ص مرکب ) (از: با+ قریحه ) بااستعداد. باذوق . آنکه طبع مستعد دارد. رجوع به قریحه شود.