معنی کلمه باقری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باقری . [ ق ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خبر بخش بافت شهرستان سیرجان که در 75 هزارگزی جنوب باختری بافت و 3 هزارگزی جنوب راه فرعی دشت بر به خبر واقع است . ناحیه ایست کوهستانی و سردسیر دارای 50 تن سکنه . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن غلات و حبوبات و شغل مردمش زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).