معنی کلمه ویس آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویس آباد. [ وِ ] (اِخ ) دهی است از بخش بوئین زهرا از شهرستان قزوین . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).