معنی کلمه صورت کسر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صورت کسر. [ رَ ت ِ ک َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نام رقم زبرین عدد نمایش دهنده ٔ کسر متعارف و نام عدد زیرین رامخرج کسر نامند (مقابل مخرج کسر)، مثلاً در این کسر 412 رقم چهار صورت کسر و رقم دوازده مخرج کسر است .