معنی کلمه ویژه شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویژه شدن . [ ژَ/ ژِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) خلوص . پاک شدن . خالص شدن .