معنی کلمه ثرمداء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرمداء. [ ث َ م َ ](اِخ ) موضعی است یا آبی بدیار بنی سعد. صاحب مراصد الاطلاع گوید: آبی است از بنی سعد در وادی الستارین و گویند بکسر میم نام شهری است و هم گویند نام قریه ای است در وشم یمامه . و با کسر ثاء هم روایت شده است .