معنی کلمه صورت جزء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صورت جزء. [ رَ ت ِ ج ُزْءْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ریز حساب . صورت حساب که شامل ارقام ریز باشد.