معنی کلمه ویزمک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویزمک . [ م َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان انگوران بخش ماه نشان شهرستان زنجان . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).