معنی کلمه دردرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دردرة. [ دَ دَ رَ ] (ع مص ) خائیدن غوره ٔ خرمابن را. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

خواندن بزغاله بسوی آب . (از ذیل اقرب الموارد از تاج ).