معنی کلمه انایی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انایی . [ اَ ] (ص ) جاهل و احمق و کودن و بی خبر: سخن در وصف تو بحر عمیق است نگنجد درانای هر انایی . امیدی (از فرهنگ شعوری ج 1 ورق 132 ب ).