معنی کلمه ثرمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرمة. [ ث َ / ث ِ م َ ] (اِخ ) شهر کوچکی است در ساحل شمالی جزیره ٔ صقلیه نزدیک شفلوی . (رحله ٔ ابن جبیر). کیکش بسیار و گرمایش شدید است . (مراصد الاطلاع ). این نام از یونانی ترمس بمعنی آب گرم معدنی و حمّه .